Blog Gerard van der Wees, voorzitter a.i. 18 september 2020

18 sep 2020
De Commissie van Advies voor de erkenning van verbijzonderingen binnen de fysiotherapie heeft onlangs positief geadviseerd over de erkenning van HVL-fysiotherapie als verbijzondering binnen de fysiotherapie. In vervolg op dit positieve advies heeft het bestuur van het KNGF besloten om HVL-fysiotherapie als verbijzondering in de fysiotherapie te erkennen en wil dit ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Dit is een echte mijlpaal voor de VHVL!

En tegelijkertijd een start voor meerdere beleidsonderwerpen. Want deze erkenning tot verbijzondering houdt naar mijn idee meer in, dan alleen de erkenning, dat het vakgebied een specialisme is.

Het gaat er ook om, dat er voldoende collega’s zijn, die over de kennis beschikken om dit specialisme toe te passen. Veel collega’s zijn al werkzaam binnen het domein van de HVL-fysiotherapie en hebben reeds kennis en ervaring opgedaan. Soms op een deel van dit domein. Soms in de breedte.

Ons uitgangspunt is dat kennis op alle gebieden een voorwaarde is om cliënten optimaal te kunnen behandelen. Dat betekent niet alleen kennis op hart, vaat- en longgebied maar ook op het gebied van comorbiditeit, leefstijl en gezondheidsgedrag. Het is onze ambitie dat veel (jonge) fysiotherapeuten, werkzaam in de eerste, tweede of derde lijn, kiezen voor een specialisatie in het cardiovasculaire en pulmonale gebied. Voor die uitdaging staan we met de VHVL en dus ook met onze leden.

Erkenning als verbijzondering

Erkenning als verbijzondering houdt ook in, dat de HVL-fysiotherapeut zijn of haar plek als specialist binnen de gezondheidszorg zal gaan innemen. Ook dat is iets dat niet vanzelf zal gaan. Een uitdaging voor het bestuur om met name ook daar aan te werken.

Zo zien we de uitdagingen toenemen door dit voorgenomen besluit om de HVL-fysiotherapie als verbijzondering te erkennen: deelregister inrichten, masteropleiding vormgeven en positionering binnen de gezondheidszorg als specialist. Drie pijlers voor het beleid voor de komende periode.

Trefwoorden: