Update fysiotherapie bij COVID-19

9 mrt 2021
Integrale evidence-based richtlijn ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’

Nazorg COVID-19

Op initiatief van de FMS, NHG en LAN wordt een integrale richtlijn Nazorg COVID-19 ontwikkeld. Tijdens de invitational conference op 8 december jl.  is een inventarisatie gedaan van aandachtspunten en ervaren knelpunten m.b.t. de Nazorg COVID-19. In totaal waren 42 organisaties/verenigingen aanwezig, waaronder het KNGF. Gezien het grote aantal deelnemers zijn veel punten genoemd op een breed vlak.

Net zoals de VHVL-knelpunteninventarisatie zijn de punten ook onder te verdelen in vakinhoudelijk (o.a. klachten, grillig beloop, welke meetinstrumenten), organisatorisch (o.a. verwijzing 1e/2e lijn en binnen 1e lijn, multidisciplinaire afstemming, welke testen) en vergoedingen (o.a. beperking in aanspraak). Uit deze inventarisatie is een prioriteitenlijstje samengesteld en op basis hiervan is het raamwerk van de richtlijn opgesteld.

Er lopen verschillende projecten naast elkaar, namelijk de ontwikkeling van een evidence-based richtlijn ‘Revalidatie van COVID-19-patiënten’ die wordt afgestemd met de (ontwikkeling van de) richtlijnen ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’ en ‘Nazorg en revalidatie van IC-patiënten’. De FMS, NHG en LAN hebben zich ten doel gesteld om de verschillende producten te integreren en (door) te ontwikkelen tot een integrale evidence-based richtlijn ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’.

Binnen het project ‘Revalidatie van COVID-19-patiënten’ richt de werkgroep zich op COVID-19-patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis en die Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) of Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) nodig hebben in hun herstelfase. Ook de keuze voor het nazorgtraject komt aan bod. Namens het KNGF zit Erik Hulzebos in deze werkgroep. Uitgangsvragen betreffen o.a. ademhalingstraining, (interventies voor) inspanningstolerantie, indicatiestelling (organisatie van zorg) en een klinimetrieset. Het streven is om de richtlijn in de zomer van 2021 klaar te hebben.

Trefwoorden: