Zinnige Zorg Verdiepingsfase perifeer arterieel vaatlijden

Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten in het kader van het programma Zinnige Zorg.

Efficiente en doelmatige zorg

In het kader van het programma Zinnige Zorg is in de Verdiepingsfase de zorg voor perifeer arterieel vaatlijden nader geanalyseerd, in het bijzonder claudicatio intermittens (PAV2). Het Zorginstituut selecteerde vier onderwerpen voor nader onderzoek waaronder gesuperviseerde oefentherapie in het zorgtraject. Uit de analyse van de aanbevelingen in de richtlijnen bleek dat er consensus is dat gesuperviseerde oefentherapie als primaire behandeling aangewezen is bij cliënten met claudicatio intermittens. Verbeterpotentieel (samengevat in Zinnige Zorg Verbetersignalement perifeer arterieel vaatlijden) was onder andere te vinden in het meten en transparant maken van uitkomsten van de zorg (PREM en PROM) en in de toepassing in de praktijk (in verband met beperkte vergoeding). Naar aanleiding van dit rapport zijn inmiddels verbeteringen in gang bezet door ClaudicatioNet i.s.m. KNGF door de uitkomsten van de zorg te meten via de Landelijke Database Fysiotherapie. De toegankelijkheid is verbeterd door het besluit van de overheid de zorg voor cliënten met claudicatio intermittens (PAV2) per 1 januari 2017 te vergoeden vanuit de basisverzekering met als voorwaarde (voor gedeelde besluitvorming) dat de cliënt goed geïnformeerd is over de voor- en nadelen van de verschillende (stepped care) behandelopties. De in gang gezette verbeteringen worden geanalyseerd in 2017 in de implementatie- en evaluatiefase. Het KNGF en ClaudicatioNet zijn betrokken in dit traject.

Over Zinnige Zorg

In het kader van het programma Zinnige Zorg van Zorginstituut Nederland worden er diverse thema's en onderwerpen gekozen die een hoge impact hebben op het doel van efficiente en doelmatige zorg. Alle onderwerpen en thema's doorlopen hetzelfde traject namelijk een Screeningsfase en een Verdiepingsfase.

  • Het doel van de Screeningsfase is de selectie van onderwerpen voor nadere verdieping. Dit zijn onderwerpen met een mogelijk verbeterpotentieel voor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg door meer gepast gebruik van zorg.
  • De Verdiepingsfase volgt op de Screeningsfase. Het doel van deze fase is om de wijze waarop de potentiële verbeteringen gerealiseerd kunnen worden zo concreet mogelijk te maken.
  • Uit de Verdiepingsfase volgt een rapport met verbeterpunten die in de Implementatiefase verder worden uitgewerkt.
  • Daarna volgt in de Evaluatiefase de beoordeling van het traject.

In alle fases is het KNGF / de VHVL actief betrokken.

Trefwoorden: