Zinnige Zorg Verdiepingsfase SAP (stabiele angina pectoris)

Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten in het kader van het programma Zinnige Zorg.

Efficiente en doelmatige zorg

Doel is de zorg efficiënter en doelmatiger te maken voor door het zorginstituut geselecteerde doelgroepen/aandoeningen. Gekozen is voor de doelgroep hart- en vaatziekten. Inmiddels is in de zogenaamde Screeningsfase het rapport uitgebracht: ‘Systematische Analyse hart- en vaatstelsel’. In de Verdiepingsfase is voor het domein hart de zorg rondom cliënten met coronair lijden, in het bijzonder met stabiele angina pectoris (SAP), nader geanalyseerd. In dit traject zijn onderzoeksvragen opgesteld onder andere over hartrevalidatie en CVRM.

Een analyse is gemaakt over achtereenvolgens: kenbaarheid van de zorg, effectiviteit, toepassing in de praktijk en uitkomsten van zorg. Aan de hand van deze analyse worden verbeteracties opgesteld. Het definitieve rapport verschijnt binnenkort. Namens het KNGF / de VHVL zijn Mariette Jansen en Retze Achttien betrokken.

Over Zinnige Zorg

In het kader van het programma Zinnige Zorg van Zorginstituut Nederland worden er diverse thema's en onderwerpen gekozen die een hoge impact hebben op het doel van efficiente en doelmatige zorg. Alle onderwerpen en thema's doorlopen hetzelfde traject namelijk een Screeningsfase en een Verdiepingsfase.

  • Het doel van de Screeningsfase is de selectie van onderwerpen voor nadere verdieping. Dit zijn onderwerpen met een mogelijk verbeterpotentieel voor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg door meer gepast gebruik van zorg.
  • De Verdiepingsfase volgt op de Screeningsfase. Het doel van deze fase is om de wijze waarop de potentiële verbeteringen gerealiseerd kunnen worden zo concreet mogelijk te maken.
  • Uit de Verdiepingsfase volgt een rapport met verbeterpunten die in de Implementatiefase verder worden uitgewerkt.
  • Daarna volgt in de Evaluatiefase de beoordeling van het traject.

In alle fases is het KNGF / de VHVL actief betrokken.

Trefwoorden: